Statut


Ludowy Klub Sportowy OSTROMECKO – Statut

ROZDZIAŁ I

§ l

1. Organizacja nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy OSTROMECKO, zwana dalej ,,Klubem”.

2. Klub działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 885), ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszy statut.

3. Klub tworzą sekcje: lekkiej atletyki, siatkówki, tenisa ziemnego i inne

§ 2

Klub działa w œrodowisku młodzieży wiejskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a siedzibą jego jest Ostromecko

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowoœć prawną.

2. Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz organizacji o podobnym profilu działania.

3. Klub współpracuje z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w możliwym w tym względem zakresie.

§ 4

1. Klub używa barw i znaków organizacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Władze Klubu używają pieczęci z napisem LKS OSTROMECKO

§ 6

1. Klub może zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

§ 7

Cele i œrodki działania:

Celem LKS OSTROMECKO jest:

1. Rozwijanie sportu wykorzystując w tej mierze mienie oraz wszelkie dostępne œrodki osobowe i finansowe.

2. Spowodowanie aktywnoœci i kształtowanie poczucia współodpowiedzialnoœci za losy macierzystego Klubu.

3. Wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.

4. Statutowa działalnoœć prowadzona jest na rzecz członków Klubu oraz na rzecz innych osób.

§ 8

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Szkolenie dzieci młodzieży i dorosłych w poszczególnych sekcjach.

2. Uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i za granicą.

3. Organizowanie imprez sportowych.

4. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry instruktorsko-trenerskiej.

5. Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych.

6. Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.

7. Propagowanie różnych form sportu.

8. Współpracę z władzami województwa kujawsko-pomorskiego.

9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.

10. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą.

§ 9

1. Klub nie może prowadzić działalnoœci gospodarczej.

2. Działalnoœć w sferze pożytku publicznego, o której mowa w § 8 pkt 3, 4 i 5, może być prowadzona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, zaœ działalnoœć, o której mowa w § 8 pkt 1, 2, 6 i 7 wyłącznie nieodpłatnie w rozumieniu przepisów Rozdziału 1 Działu II ustawy o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie. Dochód z działalnoœci pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

3. Zabrania się:

3.1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

3.2. Przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœci jeœli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.3.Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpoœrednio wynika ze statutowego celu Klubu;

3.4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Klubu dzielą się na:

2.1. zwyczajnych;

2.2. uczestników (osoby małoletnie);

2.3. honorowych;

2.4. wspierających.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie przyjęte do Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez Klub na podstawie pisemnej deklaracji i za zgodą opiekunów ustawowych.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu w Polsce. Godnoœć członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnoœcią, Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

Członkostwo Klubu ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piœmie do Zarządu Klubu.

2. Skreœlenie uchwałą, Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania ze składką członkowską za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sadu.

4. Œmierć członka.

5. Rozwiązanie osoby prawnej – członka wspierającego.

§ 13

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreœlenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 7 dni przed terminem najbliższego Walnego Zebrania.

2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu;

1.2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalnoœci Klubu, korzystać z urządzeń i œwiadczeń Klubu na zasadach okreœlonych we właœciwych regulaminach;

1.3. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalnoœci Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.

2. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większoœć muszą stanowić osoby o pełnej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do klubu za zgodą opiekunów ustawowych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają, wszystkie prawa członków zwyczajnych.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

4.1. korzystać z obiektów i urządzeń Klubu;

4.2. zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących Klubu.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

1.1. chronić dobre imię Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę moralną;

1.2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;

1.3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych;

1.4. czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu;

1.5. systematycznie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Klubu. Ponadto posiadają obowiązki członka zwyczajnego.

3. Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

ROZDZIAŁ IV

Władze klubu

§ 16

1. Władzami Klubu są:

1.1. Walne Zebranie Członków;

1.2. Zarząd Klubu;

1.3. Komisja Rewizyjna;

1.4. Sad Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Kadencja władz wybranych po raz pierwszy po utworzeniu klubu trwa 2 lata.

4. Po upływie kadencji władze wykonują swoje obowiązki do chwili wyboru nowych władz.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebrania jest zwoływane przez Zarząd Klubu.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Klubu powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem w formie obwieszczeń lub w inny sposób.

4. W Walnym Zebraniu udział biorą:

4.1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi lub delegaci wybrani na zebraniach sekcji;

4.2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, członkowie wspierający i zaproszeni goœcie.

§ 18

1. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalnoœci Klubu;

1.2. uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

1.3. uchwalanie programu i założeń finansowych;

1.4. uchwalanie statutu i zmian w nim;

1.5. wybieranie i odwoływanie władz Klubu;

1.6. nadawanie odznaczeń i wyróżnień;

1.7. nadawanie godnoœci członka honorowego;

1.8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

1.9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku.

2. Nadzwyczajne zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 (dziesięciu) członków Klubu.

§ 19

Zarząd Klubu

1. W skład Zarządu klubu wchodzi z wyboru 5 do 7 osób, w tym (np.) prezes, wiceprezes, sekretarz Klubu.

2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Klubu i reprezentowanie Klubu, a także:

2.1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

2.2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;

2.3. opracowanie programu działania, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

2.4. uchwalanie regulaminu dotyczącego pracy Zarządu;

2.5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, wyróżnień i kar;

2.6. przyjmowanie w poczet członków.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

4. Zarząd zwołuje roczne zebranie sprawozdawcze w I kwartale kolejnego roku.

5. Do składania oœwiadczeń w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Oœwiadczenia składane Klubowi oraz doręczenia pism Klubowi mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.

§ 20

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie i składa się z 3 osób.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej spoœród siebie wybierają przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

3.1. Nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległoœci z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyœlnej;

3.2. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokoœci nie wyższej niż okreœlona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306).

4. Komisja rewizyjna powołana jest do kontrolowania całokształtu działalnoœci Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalnoœci finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 21

Sąd Koleżeński.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków nie będących członkami Zarządu.

2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Klubu poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Klubu.

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Klubu i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomoœci. wszystkich członków.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odrzucenia uchwały.

6. W trakcie postępowania prowadzącego do wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego prowadzi on postępowanie wyjaœniające.

7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§ 22

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę na rzecz Klubu Zarząd Klubu może przyznać następujące wyróżnienia:

1.1. Pochwałę;

1.2. Dyplom;

1.3. Nagrodę pieniężną;

2. Zarząd Klubu może wystąpić do władz samorządowych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi regulaminami i przepisami.

§ 23

1. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Zarząd, który może wymierzyć kary:

1.1. Upomnienia;

1.2. Nagany;

1.3. Zawieszenia w prawach członka;

1.4. Zakazu pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas okreœlony.

2. W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmiany barw klubowych orzeka Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze

§ 24

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomoœci, ruchomoœci oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

2.1. składki członkowskie;

2.2. dochody z imprez i zawodów sportowych;

2.3. dotacje i darowizny;

2.4. dochody z majątku;

2.5. wpływy z innych Ÿródeł;

ROZDZIAŁ VII

Sprawy organizacyjne

§ 25

1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależnoœci od uchwały w tym względzie.

2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większoœcią głosów w obecnoœci co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej.

3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

4. W przypadku braku na Walnym Zgromadzeniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okreœlonego w pkt 2 kworum, następne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się po upływie 15 minut. Wówczas wymagane kworum to 1/5 liczby członków uprawnionych do głosowania.

5. Przepisu pkt 4 nie stosuje się do uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 26

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większoœcią 2/3 głosów w obecnoœci co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku rozwiązania Klubu majątek będący jego własnoœcią, przeznaczony zostaje na cele społeczne.